1 Rankine (°Ra) in Kelvins (⁰K). Convert (translate) Rankine to Kelvins, Calculator of units

How many Kelvin (⁰K) in 1 Rankine (°Ra). Convert Rankine to Kelvins. Online converter (calculator) of units

Rankine =

0.555555555556

Kelvin