1 Kelvin (⁰K) in Rankine (°Ra). Convert (translate) Kelvin to Rankine, Calculator of units

How many Rankine (°Ra) in 1 Kelvin (⁰K). Convert Kelvin to Rankine. Online converter (calculator) of units

Kelvin =

1.8

Rankine